Um félagið

 

Sviðslist

Mikil gróska hefur verið í sviðslistum á Fljótsdalshéraði í gegnum árin. Leikfélag Fljótsdalshéraðs hefur verið í fararbroddi í rúmlega 50 ár og hefur sett upp fjöldan allan af leikverkum í gegnum tíðina.  Geta má þess að hæfileikaríkt fólk hefur unnið óeigingjarnt starf við leikfélagið í gegnum árin.  Það er því engin tilviljun að úr þessum jarðvegi sprettur hæfileikaríkt fólk og sumir leggja leiklistina fyrir sig.

Leikfélag Fljótsdalshéraðs

Leikfélag Fljótsdalshéraðs var stofnað 31. ágúst 1966, en leikstarfsemi áhugafólks um leiklist á Héraði á sér þó enn lengri sögu. Með tilkomu héraðsheimilisins Valaskjálfar árið 1966 varð bylting hvað varðar aðstöðu til leiksýninga á Egilsstöðum og varla tilviljun að það ár skuli vera stofnár félagsins. Sviðið í Valaskjálf varð aðalvettvangur sýninga félagsins og margir stigu þar sín fyrstu spor á leiksviði og gera enn.
Leikferðir þóttu þó sjálfsagður hlutur á árum áður og auk sýninga í nágrannabyggðum, hefur félagið ferðast með leiksýningar um allt land. Lengsta leikferð félagsins er þó á leiklistarhátíð í Noregi.

Á verkefnalista Leikfélags Fljótsdalshéraðs er að finna fjölda fjölbreyttra verka og margir leikstjórar hafa leikstýrt hjá félaginu. Þá hefur leikfélagið einnig staðið fyrir ýmisskonar uppákomur. Þess utan hefur verið haldinn fjöldi námskeiða á vegum félagsins og margir félagar sótt námskeið annarsstaðar, bæði innanlands og utan.

Þrátt fyrir atlögur sjónvarps-, myndbanda- og tölvuvæðingar, er starfsemin nú öflugri en nokkru sinni fyrr og ekki útlit fyrir annað en að félagið muni hér eftir sem hingað til, skipa stóran sess í menningarlífi Héraðsbúa. Félagið hefur innan sinna vébanda stóran hóp fólks með mikla reynslu og þekkingu.

Hér starfar áhugafólk um leiklist hvort sem það er af áhuga á að leika, í búningum, með leikmuni, í lýsingu, við smíðar eða hverju sem er sem við kemur uppsetningu leikverka.  Margir koma inn í félagið til að byrja með til að vera með og finna síðar sitt áhugasvið.   Skemmtilegur félagskapur fyrir fólk á öllum aldri.

Leikfélagið er aðildarfélag í Bandalagi íslenskra leikfélaga sem er samtök áhugaleikfélaga á Íslandi, stofnuð árið 1950. Bandalagið rekur einu þjónustumiðstöð leiklistarinnar hérlendis og þjónar ekki einungis áhugaleikfélögum, heldur öllum þeim sem starfa að málefnum leiklistar á landinu. Þar eru seldar förðunarvörur og þar er að finna stærsta leikritasafn landsins. Starfsfólk þjónustumiðstöðvarinnar aðstoðar við útvegun sýningarleyfa og sér um innheimtu höfundargreiðslna, auk þess að veita ráðgjöf um ýmislegt sem við kemur leiklist. Bandalagið starfrækir Leiklistarskóla og heldur úti þessum vef, www.leiklist.is.

Allir eru velkomnir í Leikfélag Fljótsdalshéraðs.  Hægt að skrá sig HÉR .

Hafið samband við stjórn til að koma með eða fylgist með auglýsingum um fundi.

———————————————————————————————————————

LEIKFÉLAG FLJÓTSDALSHÉRAÐS

FÉLAGSLÖG

1.grein:     Félagið heitir Leikfélag Fljótsdalshéraðs. Heimili þess er á Egilsstöðum en félagssvæði þess er Fljótsdalshérað og nærsveitir.

2.grein:     Tilgangur félagsins er að efla hvers konar sviðslistir á félagssvæðinu.

3.grein:     Inngöngu í félagið geta allir fengið er hafa áhuga á sviðslistum og vilja styrkja starfsemi félagsins. Nýir félagar tilkynni sig til stjórnar og/eða mæti á aðalfund. Úrsagnir skulu vera með sama hætti.

4.grein:     Stjórn félagsins skipa 5 menn sem kosnir eru á aðalfundi félagsins til tveggja ára í senn. Formaður, sem kosinn er sérstaklega, 4 stjórnarmenn sem skipta með sér verkum þannig: Ritari, gjaldkeri og 2 meðstjórnendur. Þá skulu einnig kosnir til tveggja ára 2 menn til vara í stjórn og 2 skoðunarmenn. Kosning skal vera skrifleg. Uppástungur um menn til stjórnarkjörs og trúnaðarstarfa skulu heimilaðar á fundinum.

 (NB: Á aðalfundi 2016, þegar 4. grein þessara laga er breytt, skal kjósa formann, einn stjórnarmann og annan varamanninn til eins árs.)

5.grein:     Formaður boðar til stjórnar- og félagsfunda og stýrir þeim. Stjórnin skal í sameiningu taka ákvarðanir um öll málefni félagsins. Haldin skal gjörðabók um það sem gerist á fundum þessum.

6.grein:     Stjórnin ákveður í samráði við félagsfund hvaða verk skuli tekin til sýninga hverju sinni, ræður leiðbeinanda/leikstjóra og sér um allan undirbúning leiksýninga.

7.grein:     Aðalfundur félagsins skal haldinn árlega og eigi síðar en 31. maí ár hvert. Aukafundir skulu haldnir þegar stjórn telur þess þörf eða ef 1/3 hluti félagsmanna eða 10 félagar æskja þess. Skulu fundir boðaðir með auglýsingu á almennum vettvangi með minnst 7 daga fyrirvara. Fundir eru lögmætir séu þeir boðaðir sem að framan greinir án tillits til þess hve margir mæta. Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31.desember.

Störf aðalfundar skulu vera sem hér segir:

  1. a) Skýrsla stjórnar: Formaður lýsir störfum félagsins á liðnu leikári.
  2. b) Gjaldkeri gerir grein fyrir reikningum liðins árs og skulu þeir áritaðir af skoðunarmönnum.
  3. c) Lagabreytingar, ef fram koma.
  4. d) Kosningar skv. 4. grein laga þessara. Fari félagið fram á árstillag félaga skulu einungis skuldlausir félagar hafa kosningarétt og kjörgengi enda liggi listi yfir þá fyrir fundinum.
  5. e) Ákvörðun tekin um árstillag félagsmanna á yfirstandandi ári.
  6. f) Lögð drög að starfi leikársins.

8.grein:    Verði félagið leyst upp skal afhenda Minjasafni Austurlands eigur félagsins. Það sem safnið tekur ekki til varðveislu skal boðið grunnskólum á starfssvæðinu. Fráfarandi stjórn skal sjá um skiptin.

9.grein:     Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og því aðeins að 2/3 fundarmanna séu samþykkir breytingum.

10.grein:    Lög þessi með áorðnum breytingum öðlast þegar gildi og jafnframt falla lög félagsins frá 22. maí 2013 úr gildi.
Þannig samþykkt á aðalfundi Leikfélags Fljótsdalshéraðs 22. maí 2016.